Open/Close Menu Szkoła dobrych manier

Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier dołączyła do programu „Lublin strefa 60+”.
Program ułatwi seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań oraz uatrakcyjni sposób spędzania czasu wolnego.
Skierowany do mieszkańców Miasta Lublina w wieku powyżej 60 lat, ma na celu wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów, zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr oraz poprawę jakości życia osób starszych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

Udzielamy seniorom 10% zniżki na całą ofertę Savoir Vivre Szkoła Dobrych Manier.
W miesiącu w, którym posiadacz karty ma urodziny 25% zniżki przy okazaniu dowodu osobistego.

Komu przysługuje „Lubelska Karta Seniora”? 

Karta może zostać przyznana wyłącznie osobie fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 60 rok życia i mieszka na terenie Miasta Lublin.

Jakie uprawnienia daje Karta „Lubelska Karta Seniora”?

Posiadanie Karty umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Zapewnia to system stałych, okazjonalnych lub świątecznych zniżek oferowanych przez podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne Miasta, biorące udział w tym Programie.

Jak można otrzymać Kartę „Lubelska Karta Seniora”?

Każdy Senior chcący uzyskać „Lubelską Kartę Seniora” powinien pobrać i czytelnie wypełnić Wniosek o wydanie karty. Można go uzyskać w punktach Biura Obsługi Mieszkańców, w Biurze – Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz na stronie Urzędu Miasta Lublin w zakładce Dokumenty do pobrania. Senior zobowiązany jest do osobistego złożenia Wniosku wyłącznie w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców przy jednoczesnym okazaniu dowodu tożsamości. Przy składaniu Wniosku, Senior otrzyma w BOM-ie pokwitowanie wraz z numerem telefonu, pod którym uzyska informacje o terminie odbioru Karty. We wniosku, poza danymi osobowymi, Senior zakreśli jeden z 9 BOM-ów, w którym będzie chciał odebrać Kartę. Urząd w terminie do 30 dni, licząc od dnia złożenia poprawnie wypełnionego Wniosku, ma obowiązek wydać kartę. Senior może odebrać kartę we wcześniej wybranym BOM-ie osobiście lub przez osobę upoważnioną, która dostarczy stosowne upoważnienie. Wraz z kartą, każdy Senior otrzyma broszurę zawierającą informację o podmiotach, które przystąpiły do Programu „Lublin Strefa 60+” i oferowanych przez nich zniżkach. Senior będzie uprawniony do korzystania ze zniżek po okazaniu Karty i dowodu tożsamości.

Jak należy korzystać z „Lubelskiej Karty Seniora”?

„Lubelska Karta Seniora” ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym nieupoważnionym osobom.

Prawo do korzystania z Karty przysługuje niezależnie od dochodu.

Senior, który nabył uprawnienia wynikające z Karty, korzysta z karty osobiście. Prawo to nie podlega przeniesieniu na inną osobę, a Karta nie może być użyczana bądź odstępowana przez Seniora osobom trzecim. Utrata prawa użytkowania „Lubelskiej Karty Seniora” następuje w przypadku: nie przestrzegania zapisów Regulaminu przez Seniora lub śmierci Seniora.

Więcej informacji o Karcie Seniora znajdziecie TUTAJ

Cieszymy się, że nasza Szkoła ma szansę wspierać Program Lublin Strefa 60 +.

logo-footer